جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رهبری

مدیرعامل

کامران ضرابی

معاونت حفاری

مجید صفری

معاونت بازرگانی و قراردادها

محمد علی فروتن

معاونت فنی و مهندسی

پیام سامی کرمانی

معاونت پشتیبانی

مهدی زارعی

معاونت برنامه ریزی و سیستم ها

علی قادری

معاونت خدمات فنی حفاری

احسان توکلو

مدیر پروژه شوریجه

احمد توکلی

مدیر مالی

فرشاد سید زاده

مدیر منابع انسانی

مرجان حمیدی فر

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست

امین بیگدلی

پیمایش به بالا