جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات فنی حفاری

خدمات فنی حفاری

شرکت حفاری مپنا با دارا بودن 11 سرویس جانبی خدمات حفاری از جملهخدمات مغزه‌گیری، سیمان‌کاری، اسیدکاری، راندن لوله جداری و رشته تکمیلی، نمودارگیری از گل حفاری، آزمایش ساق مته با ابزار مکانیکی و خدمات توپک گذاری، آزمایش سطحی، آزمایش ساق مته، مانده‌یابی، لوله مغزی سیار، پمپاژ نیتروژن و مدیریت پسماند حفاری یکی از برترین شرکت های ارایه دهنده خدمات جانبی حفاری در کشور می باشد و هم اکنون در حال ارایه خدمات فنی حفاری شایسته و ارزشمندی با محوریت کسب حداکثر رضایت مشتریان در مناطق مختلف عملیاتی حفاری و تعمیراتی چاه های نفتی و گازی کشور می باشد.

1- خدمات مغزه گیری
2- خدمات سیمانکاری و مهندسی سیمان 
3- خدمات اسید کاری 
4- خدمات راندن لوله جداری و رشته تکمیلی با استفاده از دستگاه جم سیستم 
5 – خدمات نمودارگیری از گل حفاری 
6 – آزمایش ساق مته 
7- خدمات تست سرچاهی 
8 – خدمات مانده یابی 
9 – خدمات لوله مغزی سیار 
10 – خدمات پمپاژ نیتروژن و فرآزآوری
11- خدمات مدیریت پسماند

سرویس های فنی حفاری
کارفرماسرویس حفاریمناطق عملیاتیوضعیت قرارداد

پژواک انرژی


نپتا و پترو داریان کیشدانا انرژیپترو ایران


مناطق نفت خیز جنوب

 

، لوله معزی سیار ، تست چاه

مانده یابی، مغزه گیری ،سیمانکاری

راندن جداری و مدیریت پسماند

آزمایش ساق مته


انگیزش چاه، لوله مغزی سیار و پمپاژ نیتروژن


آزمایش ساق مته


انگیزش چاه، لوله مغزی سیار و پمپاژ نیتروژن

 
سیاهمکان؛ سپهر و جفیر

مناطق عملیات حفاری متنوع


آزادگان جنوبی


مناطق عملیاتی جنوب

مناطق عملیاتی جنوب
 
در حال انجام

در حال انجام


در حال انجام


​در حال انجام

در حال انجام

 
پیمایش به بالا