خدمات فنی حفاری

خدمات فنی حفاری

شرکت حفاری مپنا با دارا بودن 11 سرویس جانبی خدمات حفاری از جملهخدمات مغزه‌گیری، سیمان‌کاری، اسیدکاری، راندن لوله جداری و رشته تکمیلی، نمودارگیری از گل حفاری، آزمایش ساق مته با ابزار مکانیکی و خدمات توپک گذاری، آزمایش سطحی، آزمایش ساق مته، مانده‌یابی، لوله مغزی سیار، پمپاژ نیتروژن و مدیریت پسماند حفاری یکی از برترین شرکت های ارایه دهنده خدمات جانبی حفاری در کشور می باشد و هم اکنون در حال ارایه خدمات فنی حفاری شایسته و ارزشمندی با محوریت کسب حداکثر رضایت مشتریان در مناطق مختلف عملیاتی حفاری و تعمیراتی چاه های نفتی و گازی کشور می باشد.

1- خدمات مغزه گیری
2- خدمات سیمانکاری و مهندسی سیمان 
3- خدمات اسید کاری 
4- خدمات راندن لوله جداری و رشته تکمیلی با استفاده از دستگاه جم سیستم 
5 – خدمات نمودارگیری از گل حفاری 
6 – آزمایش ساق مته 
7- خدمات تست سرچاهی 
8 – خدمات مانده یابی 
9 – خدمات لوله مغزی سیار 
10 – خدمات پمپاژ نیتروژن و فرآزآوری
11- خدمات مدیریت پسماند

سرویس های فنی حفاری
کارفرماسرویس حفاریمناطق عملیاتیوضعیت قرارداد

پژواک انرژی


نپتا و پترو داریان کیشدانا انرژیپترو ایران


مناطق نفت خیز جنوب

 

، لوله معزی سیار ، تست چاه

مانده یابی، مغزه گیری ،سیمانکاری

راندن جداری و مدیریت پسماند

آزمایش ساق مته


انگیزش چاه، لوله مغزی سیار و پمپاژ نیتروژن


آزمایش ساق مته


انگیزش چاه، لوله مغزی سیار و پمپاژ نیتروژن

 
سیاهمکان؛ سپهر و جفیر

مناطق عملیات حفاری متنوع


آزادگان جنوبی


مناطق عملیاتی جنوب

مناطق عملیاتی جنوب
 
در حال انجام

در حال انجام


در حال انجام


​در حال انجام

در حال انجام

 
اسکرول به بالا